SSM și PSI

Servicii pentru protecția muncii

Interesati de lucrurile cu adevarat importante privind aplicarea prevederilor legale in domeniul protectiei muncii am cautat permanent ca serviciile noastre sa vina in sprijinul celor interesati.

Pentru aceasta va supunem atentiei dumneavoastra actiunea noastra de punere in practica a prevederilor Legii 319 din 2006, privind securitatea si sanatatea in munca si a normelor metodologice de aplicare ale legii, in vederea asigurarii de consultanta si servicii specializate in domeniu, prin incheierea unui contract de prestari servicii pe termen scurt sau lung, in urmatoarele conditii:

1. Securitate și sănătate în muncă

 • identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru fiecare componenta a sistemului de munca (executant, sarcina de munca, mijloace de munca, echipamente de munca si mediul de munca pe locuri de munca/posturi de lucru ) si stabilirea masurilor tehnice, organizatorice si sanitare specifice
 • elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie
 • elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si/sau aplicarea reglementarilor de securitate si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii/intreprinderii, precum si ale locurilor de munca/ posturilor de lucru
 • stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul protectiei muncii, ce revin lucratorilor, corespunzator functiilor exercitate, care se consemneaza in fisa postului, cu aprobarea angajatorului
 • elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicitatii adecvate pentru fiecare loc de munca, asigurarea informarii si instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca si verificarea cunoasterii si aplicarii de catre lucratori a informatiilor primite
 • instruirea introductiv generala de protectia muncii, precum si testarea cunostintelor, completarea fiselor individuale de securitatea muncii
 • instruirea conducatorilor de locurilor de munca privin organizarea activitatii de securitate si sanatate in munca la nivel de societate
 • elaborarea programului de instruire si testare la nivelul intreprinderii si/sau unitatii
 • intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (unde este cazul)
 • stabilirea si intocmirea evidentei zonelor cu risc ridicat si specific prevazute de lege
 • stabilirea zonelor care necesita semnalizare de securitate si sanatate in munca, stabilirea tipului de semnalizare necesar si amplasarea conform prevederilor Hotararii de Guvern 971 din 2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si sanatate la locul de munca
 • intocmirea listelor cu meseriile si a profesiile prevazute de legislatia specifica, pentru care este necesara autorizarea exercitarii lor (unde este cazul)
 • intocmirea listelor cu posturile de lucru al carui personal necesita examene medicale suplimentare (unde este cazul)
 • intocmirea listei cu posturilor de lucru care la recomandarea medicului de medicina muncii necesita testarea aptitudinilor si/sau control psihologic periodic (unde este cazul)
 • identificarea echipamentelor individuale de protectie necesare pentru posturile de lucru din intreprindere si intocmirea necesarului de dotare a lucratorilor cu echipament individual de protectie, conform prevederilor Hotararii de Guvern 1048 din 2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
 • informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie
 • elaborarea deciziilor interne de organizare a activitatii de securitate si sanatate in munca impuse de lege
 • cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca
 • asigurarea materialelor si mijloacelor tehnice pentru informare si instruire (tematici, brosuri, filme, materiale de propaganda , camera video, calculator, videoproiector, alte materiale)
 • stabilirea clauzelor privind securitatea si sanatatea in munca la incheierea contractelor de prestari de servicii cu alti angajatori, inclusiv la cele incheiate cu angajatori straini

2. Securitate si sanatate in munca pentru santierele mobile

 • Asigurarea coordonatorului in materie de securitate si sanatate in munca
 • Intocmirea planului de securitate si sanatate in munca pentru toate etapele de elaborare a proiectului si de realizare a lucrarii
 • Intocmirea planurilor proprii de securitate si sanatate in munca pentru antreprenori sau subantreprenori
 • Intocmirea registrului de coordonare si dosarul de interventii ulterioare

3. Resurse umane si personal

 • elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca
 • intocmirea actelor necesare la angajare si la lichidare
 • intocmirea dosarelor personale ale salariatilor
 • completarea Registrului de evidenta a salariatilor
 • intermedierea raporturilor de munca dintre angajator si salariati
 • medierea conflictelor de munca
 • executarea cercetarilor disciplinare
 • informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou aparute in domeniu

4. Prevenirea si stingerea incendiilor

 • elaborarea a instructiunilor proprii de aparare impotriva incendiilor
 • evaluarea riscurilor de incendiu si stabilirea masurilor tehnice si organizatorice de aparare impotriva acestora
 • instruirea, pregatirea si verificarea lucratorilor din punct de vedere PSI
 • intocmirea documentelor de aparare impotriva incendiilor
 • completarea fiselor individuale de PSI